Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

O nás

Cirkevná materská škola sv. Jozefa začala svoju prevádzku v roku 2006 ako elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov so sídlom v Ivanke pri Dunaji. V súčasnosti je samostatnou inštitúciou a jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev so sídlom v Bratislave.

    Základnou charakteristikou našej škôlky je klíma rodinného prostredia podľa vzoru Svätej rodiny - rodiny sv. Jozefa. Vytvára podnety emocionálnej rovnováhy, podporuje sociálne a interpersonálne interakcie medzi učiteľom a dieťaťom a medzi deťmi navzájom. Vyrovnaná pracovná klíma umožňuje rozvoj každého dieťaťa a jeho uplatnenie v ďalšom školskom prostredí. Pozitívne profesionálny vzťah učiteliek poskytuje spravodlivé prostredie, bezvýhradné prijatie dieťaťa, akceptovanie identity každého subjektu. Cirkevná materská škola sv. Jozefa podporuje duchovný rozvoj detí v zmysle prinípov katolíckej viery.

    Naša škôlka podporuje rozvíjanie všetkých oblastí kultúrnej gramotnosti s akcentáciou na umeleckú gramotnosť. V rámci umeleckej gramotnosti sa venujeme najmä hudobnému a dramatickému umeniu. V hudobnom umení sa sa zameriavame na produktivitu dieťaťa – detský spev, individuálny aj  kolektívny. V dramatickom umení sa sústreďujeme na podporu divadelnej tvorby detí a jej verejnú prezentáciu.

    Naša materská škola napĺňa ciele environmentálnej výchovy. Takýmto spôsobom vedie deti a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t. j. pomáha znížiť jej ekologickú stopu.

    Naším cieľom je optimálne pripraviť dieťa na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Vytvárame priaznivé prostredie pre výchovu a vzdelávanie, s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorom realizujeme učenie hrou.

    Deti trávia čas v útulnom prostredí. Interiér je vybavený novým zariadením a učebnými pomôckami. Exteriér umožňuje deťom efektívny pobyt na čerstvom vzduchu a je vybavený preliezkami, hojdačkou, šmykľavkou a pieskoviskom.

    Deťom poskytujeme celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť, v školskej jedálni je denne zabezpečená strava, čerstvé ovocie, zelenina a pitný režim.

    Proces výchovy a vzdelávania zabezpečujú kvalifikované učiteľky.