Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Poplatky od 1.2.2024

1. Poplatky
 

Názov poplatku

Výška poplatku

Spôsob úhrady

Účel poplatku

Mesačný poplatok

 

predškoláci

 

 

90 €

 

predškoláci

36,50€ / mesiac

(mínus dotácia od štátu 53,71 eur)

prevodom na účet CMŠ,

č. ú.:

IBAN:  SK74 7500 0000 0040 3004 9372

ČSOB

- mesačne

Do správy pre príjemcu treba uviesť: 

meno dieťaťa, školné

Zabezpečenie edukačného procesu, nákup učebných pomôcok, zabezpečenie hrového materiálu, zakúpenie potrebného vybavenia v priestoroch MŠ a na bežnú prevádzku zariadenia.

Poplatok je potrebné uhradiť do 15.dňa v kalendárnom mesiaci.

Stravné
 
Mesačný poplatok
 
 
Predškoláci
 
68,20€/mes.
(denný predpis 2,10€ potraviny +1,31€ réžia stravy tj 3,41eur)
 
40,20€/mes.
(denný predpis 2,10€ potraviny +1,31€ réžia stravy tj 3,41eur, mínus štátna dotácia 1,40€/deň.)
 

prevodom na účet CMŠ,

č. ú.: 

IBAN: SK74 7500 0000 0040 3004 9372

ČSOB

- mesačne

Do správy pre príjemcu treba uviesť: 

meno dieťaťa, stravné

Desiata + obed + olovrant.
Stravné je potrebné uhradiť do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.
Príspevok do Fondu rodičov 57 €

(10€ pranie + 40€ kultúrne podujatia + 7€ hygienické potreby - mydlá, toaletný papier, papierové vreckovky)
prevodom na účet správcu rodičovského fondu,
č. u.: IBAN:
SK10 8330 0000 0021 0116 3764 
(jednorazovo na celý školský rok)

Do správy pre príjemcu treba uviesť: 

Meno, priezvisko dieťaťa RF.

Správcom rodičovského fondu je p. Vojtech Winter

Hradia sa akcie uskutočňované v priebehu školského roka (divadlá, koncerty, výlet, kúzelnícke predstavenia, súťaže, odmeny, darčeky, výzdoba k sviatkom, pranie prádla...)

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2023.